• ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
  • Inuinnaqtun
  • English
  • Français

ᐅᖃᐅᓯᕋ, ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒐ!

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓ, ᖃᓪᓘᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓕᖅᑎᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐱᖁᔭᖓᑎᒍᑦ. ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᑎᑦ ᐅᕝᕙᐅᕗᑦ: ᒐᕙᒪᒃᑯᑎᒍᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓄᓪᓗ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑐᕐᓗᒍ, ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᑦ ᐊᑐᕈᒪᔭᕐᓂᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᖅᑐᑎᓪᓗ.

ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑎᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᑦᓯᐊᕋᓱᒋᙱᒃᑯᕕᒋᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᑉ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓ ᐃᓱᒫᓘᑎᒋᔭᕐᓄᑦ ᐅᓐᓂᕐᓗᓐᓂᐊᕋᕕᑦ. ᐱᓕᕆᑦᓯᐊᕋᓱᐊᕐᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᐃᓕᓴᕆᑦᓯᐊᕐᓗᒋᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᑎᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ.


 ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕈᒪᓂᕐᒧ ᐅᑯᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ Les Rendez-vous de la Francophonie, ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓯᓇ ᐃᓕᔅᓯᓐᓂ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᖁᔨᕗᖅ ᐅᖃᐅᓯᔅᓯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᒃᑯᒋᔭᖃᕐᓗᓯ ᐅᖃᐅᓯᑐᖃᕐᓯᓐᓂᑦ.


ᐅᖄᓚᐅᑦ: 867-975-5080. ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᒃᑯᑦ: 1-877-836-2280

ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑦ: langcom@langcom.nu.ca