• ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
  • Inuinnaqtun
  • English
  • Français

ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᓕᒫᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᖁᕕᐊᓲᑎᒋᕙᕗᑦ!

ᑎᑎᕋᕝᕕᖓ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔨᑦ ᑲᒥᓴᓇᖓᑕ ᓄᓇᕘᒥ ᖁᕕᓱᒻᒪᕆᒃᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᐊᖓᓂᒃ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᕕᓃᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᓇᓖᕌᖅᑎᑦᑎᓂᐊᑕ ᑎᑎᕋᕝᕕᐊᑕ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓂᑯ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᑕ ᑕᖅᑭᐊᒍᑦ ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᑲᑎᖃᑎᒌᒃᑐᑦ

ᐅᐃᕖᖑᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᐊᓄᑦ 2018. ᐅᑯᐊ ᓵᓚᒃᓴᓚᐅᖅᑐᑦ:

 

ᑲᐅᓪᒪᓐ ᓱᐳᔫᖅ – ᑭᒡᒍᑎᖓ ᐅᖃᐅᓯᐊᓄᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ: ᒦᑲ ᒪᐃᒃ (ᐃᖃᓗᐃᑦ)

ᑲᐅᓪᒪᓐ ᓱᐳᔫᖅ – ᑭᒡᒍᑎᖓ ᐅᖃᐅᓯᐊᓄᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ: ᒥᓕ ᖁᓕᒃᑖᓇ (ᖁᓪᓗᖅᑑᖅ)

ᑲᐅᓪᒪᓐ ᓱᐳᔫᖅ – ᑭᒡᒍᑎᖓ ᐅᖃᐅᓯᐊᓄᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᓐ: ᑎᐅᕆᒃ ᐋᓗᑕᓐ (ᐃᖃᓗᐃᑦ)

ᑲᐅᓪᒪᓐ ᓱᐳᔫᖅ – ᑭᒡᒍᑎᖓ ᐅᖃᐅᓯᐊᓄᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ: ᐃᓚᐃᓴ ᓇᐄᒥ ᐃᑦᑐᓗᒃ (ᑕᓗᔾᔪᐊᖅ)

ᐃᖅᑲᑦᑕᐅᑎ ᐃᖃᓗᒐᓲᑎᑦ: ᑕᐃᒪᓕ ᑭᒡᒍᑎᒥᒃ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᑐᓐᓂᕆᔭᐅᑐᐃᓐᓇᓚᐅᕋᑦᑕ ᑕᕝᕘᓇ, ᑐᓐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᕗᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑎᓴᒪᑦ ᐃᖅᑲᑦᑕᐅᑎᑦ ᐃᖃᓗᒐᓲᑎᑦ ᑎᓴᒪᓄᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓄᑦ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᓄᑦ: ᐄᓴᐱᐅᓪ ᕌᑉᑐ, ᓄᐊ ᐃᔨᑦᓯᐊᖅ, ᑳᕋ ᑳᒻᐳ, ᓯᐅᕋ ᕼᐃᒃᔅ.

ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᒻᒧᑦ ᑎᑎᕋᕝᕕᖓ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᒪᕗᖅ ᖁᔮᕆᔭᖃᓐᓂᒻᒥᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓚᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᒻᒥᓂᒃ ᐱᒋᐊᕆᔭᖃᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐆᒪᑎᑦᑎᓇᓱᐊᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᒥᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᑦᑎᐊᑦ ᑐᙵᓱᒃᑎᑕᕗᑦ ᐅᖃᐅᓯᒻᒥᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᖃᑦᑕᖁᓪᓗᑎᒍᑦ!