Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit - IUS

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᒎᓯᓕᐅᖅᑏᑦ - ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᔨᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᒌᓕᖅᑎᑦᓯᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑦᓯᐊᑲᓐᓂᕈᑎᒃᓴᒥᒃ ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ; ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐊᔾᔨᒌᓕᖅᑎᑦᓯᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᕐᓂᒃ, ᐅᖃᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᐊᔪᓐᖏᓐᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᕐᓗᖏᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᒍᑎᒃᓴᑦ; ᑲᒪᒋᓗᒋᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑕᖏᐅᔾᔭᐅᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᖏᑎᒍᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᐃᔾᔪᓰᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᒃ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦᑐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᑦᑐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᒍᑦ ᐱᔨᑦᓯᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᓕᒫᑦ.