ᑐᓴᒐᒃᓴᖅᑕᖃᖅᐹ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒋᔭᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑐᑭᓯᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᑭᓱᑦ ᐊᑐᕆᐊᖃᓪᓚᑦᑖᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑦᑎᒎ?

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᕙᒌᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔭᕆᐊᓖᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᐃᓛᒃᑰᖅᖢᑎᒃ ᑎᒥᒋᔭᐅᔪᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕈᒪᒍᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᐱᖁᔭᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ, ᑖᒃᑯᓂᖓ ᒪᓕᒍᓐᓇᙱᒃᑯᑎᒃ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᖅᐸᑦ ᒪᓕᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᐊᕈᑎᒃ. ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨ ᑕᐃᑲᓃᖃᑦᑕᕆᕗᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕐᓂᖅᐸᑕ ᐃᑲᔪᕐᓗᓂᒋᓪᓘᓐᓃᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᕐᒥᒃ.