ᐅᖃᐅᓰᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕐᓂᕋᕐᕕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ

ᐅᓐᓂᕐᓘᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ

 ᐅᓐᓂᕐᓘᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᑉ ᐱᔭᒃᓴᖅᑖᕆᓯᒪᔭᖏᑦ: ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᑲᒥᓴᓇ ᐱᕙᒃᐳᖅ, ᖃᐅᔨᓴᐃᕙᒃᐳᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓲᖑᕗᖅ ᐅᖃᐱᓘᑎᕕᓂᕐᓂᒃ ᑕᖅᑳᓐᖔᖅᑐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᓯᖁᒥᑕᕕᓂᕐᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᒍ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓᓐᓃᑦᑐᑦ.  ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᑲᒥᓴᓇ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ, ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᑕᓂᖃᓐᖏᑦᑐᖅ.