ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖅ

ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕆᔭᐅᓂᖅ

ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᑲᒥᓴᓇᐅᑉ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕆᔭᐅᓂᖓ: ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᑲᒥᓴᓇᐅᑉ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ ᑎᒥᓐᖑᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑐᐊᑦᑎᐊᖑᕗᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᐊᓪᓗᐊᑕᓕᒃ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᓕᒫᓂᒃ.  ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐅᖃᖃᑎᒋᔭᐅᖏᓐᓇᕐᓂᖏᑦᑎᒍᑦ, ᖃᐅᔨᓵᖑᕙᓪᓕᐊᔪᑦ, ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᓗ, ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᓕᐅᕈᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᓂ.