Uqauhiq Kitkut Kinauyut

Kitkut kinauyut Uqauhitigut Nunavunmi

Uqauhinginnut Kamisinauyuq – ihivriuqpagait taiguagakhat uqauhiitigut pilaarutingit ihuinaaqhimayut nunavunmi havakviuyunit, haamlaganit nanmininqaqtunitlu Nunavunmi; munariplugik pipkaiquplunilu iniqtirininnga Nunavut uqauhitigut maligangit nunavunmi havakvinginni, haamlagani nanminiqaqtunilu, atuliqtiquplugik ikayuqhugiklu uqauhitigut pilaarutingit.

Ministauyuq Pitquhiliqijikkut – atuliqtiquiyuq aatjikutariininnga ilitariyauyunik uqauhinginnik; ihuaqtumiklu piyumik tammaqtailiquplugu atuliqtiquplugulu inuit uqauhingit; uqaqhugik upalungaiyaqhugiklu iluittumik ihumaliurutikhanganik atuliqtigiami maligakhaq; piliurhuni qanuriliurniq ihivriurutigiyaugiami, munarilugulu, taigualiurniqlu atuliqtiriami qanuritaakhaanganik piyut atauhiqmi ukiumi nunavunmi havakviinit Maligaliurvikmut.

Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit (Inuit Uqauhinginnik Pilaarutingit) – piliurlugu aatjikutaliqhimaliqlugik inuinait uqauhingit angikliyuumiutigiami ihuaqtunik tuhaqtipkainiq Nunavunmiunut; piliurluni atuqtaunginnarhimayuq uqauhiit, ilihainingit ihuatqiyauyut qanuqtut titiraqningit uqauhiingillu pittaartanginnik makpiraaliuqlugiklu; havakluni inmiknik piluni atayumikluuniit ihivriuqniq, ukuninngalu titiraqluni aallatqiinguyut uqauhiutingit qangaraaluknitallu uqauhiraluanngit,  ikayurlunilu havakviuyunut aallanullu timiqutigiyauyut tunigiami nakuuyumik inuinnait uqauhitigut inuknut.

Kaanatami Kamisinauyuq Ilitariyauyunik Uqauhinginnik – ihivriuqtuq taiguagakhanik uqauhiitigut pilaarutinginnik ahiruqtauyut kaanataup nanminiqaqtut havakviingit; munariluni uqaqlunilu ihumaalutigiyauyunik qunngiaqtauhimayunik Kaanatamiutat Ilitariyauhimayut Uqauhinginnik Maligangit kaanatap nanminiqaqtunit unalu Kavamatkut Kuapuriisingit pittaaqtut Maligamut, atuliqtiqtullu ikayuutauyuqlu Qablunaatitut Uiviitutullu uqauhingit pilaarutinginnik